Algemene voorwaarden Wouw Producties
Versie 2019.1

​​​​Definitiebepalingen

Wouw Producties: de heer W.P. Habraken, gebruiker van deze algemene voorwaarden en handelend onder de naam “Wouw Producties”, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 17284774

Opdrachtgever: de partij of partijen die met Wouw Producties een overeenkomst aangaat of aangaan tot vervaardiging van een Bedrijfsfilm

Bedrijfsfilm: de promotionele, product- of instructiefilm, vervaardigd door Wouw Producties in opdracht van Opdrachtgever, inclusief de daarmee verband houdende zaken en diensten, zoals advisering in verband daarmee

Artikel 1​: Toepasselijkheid

1. Alle offertes van Wouw Producties vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst, ongeacht welk type overeenkomst het betreft. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of precontractuele verhoudingen.

2. Alle offertes worden gedurende 14 dagen gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt. Totdat de offerte is geaccepteerd heeft Wouw Producties de bevoegdheid een uitgebrachte offerte in te trekken. De eventueel in een offerte onverhoopt vermelde kennelijke vergissingen of verschrijvingen binden Wouw Producties niet.

3. De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod Wouw Producties heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken, dat de Opdrachtgever zich verenigt met toepasselijkverklaring van deze algemene voorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van een toepasselijkverklaring van zijn eigen algemene voorwaarden. Wouw Producties verwerpt de toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden.

4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden vermeld, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien Wouw Producties aan de Opdrachtgever bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde onverminderd van toepassing.

6. Een aangegane overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen.

7. Wouw Producties heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden van toepassing nadat deze schriftelijk aan de Opdrachtgever bekend zijn gemaakt.

Artikel 2:​ Wijzigingen​

1. Wijzigingen van de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Wouw Producties en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

Artikel 3:​ Verplichtingen Wouw Producties​

1. Wouw Producties zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Hij zal zich inspannen, met inachtneming van de specificaties zoals vermeld in de overeenkomst, om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken voor de Opdrachtgever. Opdrachtgever realiseert zich dat de wijze waarop een Bedrijfsfilm is vervaardigd en wordt ervaren, veelal een kwestie van smaak is, waardoor Wouw Producties, ondanks de inspanningsplicht die hij heeft, niet kan garanderen dat Opdrachtgever tevreden zal zijn, hoewel dit wel het ultieme streven en doel is van Wouw Producties.

2. Aangezien de Opdrachtgever het doel bepaalt dat hij heeft met de te vervaardigen Bedrijfsfilm, kan Wouw Producties er uiteraard niet voor instaan dat dit doel of dat een bepaald resultaat zal worden bereikt.

3. Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst,

als gevolg van het door de Opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig

specificeren van de opdracht, komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

4. Wouw Producties heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Wouw Producties is en blijft ten opzichte van Opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, met inachtneming van de voorwaarden daarvan.

Artikel 4: Verplichtingen Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wouw Producties aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs moet begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor Wouw Producties voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Wouw Producties worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Wouw Producties zijn verstrekt, heeft Wouw Producties het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de door hem gehanteerde tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

2. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Wouw Producties de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5:​ Tijdstip van levering​

Wouw Producties zal de Bedrijfsfilm leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn, dat resp. die bepaald is in de overeenkomst. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum waarop Wouw Producties de order heeft bevestigd. Indien geen leveringstermijn is overeengekomen zal Wouw Producties de Bedrijfsfilm binnen een redelijke termijn afleveren.

Artikel 6:​ Overmacht​

1. In geval van overmacht heeft Wouw Producties het recht de uitvoering van

de overeenkomst op te schorten. De eventueel overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Wouw Producties door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.

2. Van overmacht aan de zijde van Wouw Producties is sprake, indien Wouw Producties na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Wouw Producties als bij derden, van wie Wouw Producties eventueel de benodigde materialen of diensten geheel of gedeeltelijk moet betrekken, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Wouw Producties ontstaan, dan wel omstandigheden die rederlijkerwijs niet aan Wouw Producties kunnen worden toegerekend.

3. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Wouw Producties niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn zowel Wouw Producties als de Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Opdrachtgever uit dien hoofde recht heeft op vergoeding van kosten, schade en rente. In dat geval heeft Wouw Producties slechts recht op de overeengekomen vergoeding van de door hem gemaakte kosten en de reeds verrichte werkzaamheden.

Artikel 7:​ Klachten en garantie

1. Ingeval van een klacht dient de Opdrachtgever binnen 8 werkdagen na de datum van het ontstaan van de aanleiding van de klacht schriftelijk bij Wouw Producties te hebben geprotesteerd, zulks op straffe van verval van iedere eventuele aanspraak in verband met de klacht.

2. Ingeval van klachten zal Wouw Producties overgaan tot herstel of aanpassing van het geleverde, tenzij blijkens de overeengekomen specificaties de klacht ongegrond is.

Artikel 8:​ Prijs en betaling

1. Alle in de overeenkomst vermelde prijzen luiden in euro’s en worden vermeerderd met de toepasselijke BTW en/of andere van toepassing zijnde heffingen. De prijzen worden verhoogd met alle kosten die Wouw Producties moet maken voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals reis- en verblijfkosten, kosten van inschakeling van figuranten, voice-overs etc.

2. Wouw Producties baseert zijn offertes en in rekening te brengen prijs op een inschatting van de benodigde werkuren, te maken kosten en andere projectgerelateerde zaken. Indien de Opdrachtgever gedurende de uitvoering van de overeenkomst additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen, zullen de daarmee gemoeide extra uren op basis van het gehanteerde uurtarief alsmede de extra kosten in aanvulling op het in de offerte vermelde bedrag in rekening worden gebracht.

3. De Opdrachtgever is verplicht door Wouw Producties verzonden nota’s te voldoen binnen 30 dagen na de datum van de betreffende nota. De Opdrachtgever is niet bevoegd op de nota enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Wouw Producties is bevoegd de overeengekomen prijs in delen, al dan niet vooraf, te factureren.

4. Indien Opdrachtgever het niet eens is met een nota, moet hij dit binnen acht dagen na verzenddatum van de nota schriftelijk aan Wouw Producties laten weten, op straffe van verval van het recht op betwisting van de betreffende nota. Een betwisting van de nota schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

5. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet verkeert hij van rechtswege in verzuim. Wouw Producties is dan tevens bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Wouw Producties geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.

6. Indien Wouw Producties overgaat tot buitengerechtelijke incassomaatregelen, komen de kosten daarvan voor rekening van de Opdrachtgever, één en ander conform het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal € 40 en maximaal, afhankelijk van de hoofdsom, € 6.775,-. De Opdrachtgever is tevens wettelijke rente verschuldigd over de door hem verschuldigde bedragen vanaf het moment van opeisbaarheid van die bedragen tot aan de dag van voldoening daarvan.

7. In geval van bedrijfsbeëindiging, -overdracht, liquidatie, surséance van betaling, faillissement, onderbewindstelling of beslag aan de zijde van de Opdrachtgever, zijn alle vorderingen van Wouw Producties volledig en direct opeisbaar.

Artikel 9:​ Aansprakelijkheid​

1. Wouw Producties is niet aansprakelijk voor schade wegens een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van Opdrachtgever of derden waarvoor deze verantwoordelijk is, dan wel veroorzaakt of ontstaan door overmacht of indien Wouw Producties bevoegdelijk de nakoming van de overeenkomst opschort dan wel de overeenkomst ontbindt. Wouw Producties is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Wouw Producties is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn.

2. In geval van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Wouw Producties slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks is veroorzaakt door opzet of grove schuld dan wel nalatigheid van Wouw Producties, onverminderd het bepaalde in de leden 4 en 5.

3. Indien voor oplevering van de Bedrijfsfilm een termijn wordt overeengekomen, is deze niet te beschouwen als fatale termijn en bij overschrijding daarvan is Wouw Producties niet aansprakelijk voor daardoor veroorzaakte schade.

4. Wouw Producties is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, gevolgschade of omzetderving aan de zijde van Opdrachtgever.

5. De aansprakelijkheid van Wouw Producties is te allen tijde beperkt tot het bedrag of de bedragen die worden uitgekeerd door zijn bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het toepasselijk eigen risico. Indien voormelde verzekering in voorkomend geval geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid van Wouw Producties beperkt tot het bedrag dat Wouw Producties aan Opdrachtgever heeft gefactureerd.

Artikel 10: geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van informatie.

2. Wouw Producties is bevoegd om de opgeleverde Bedrijfsfilm, inclusief de handelsnaam of -namen, merktekens en productaanduidingen van de Opdrachtgever, via zijn website of in andere promotionele uitingen te gebruiken en openbaar te maken ter illustratie aan het publiek van zijn dienstverlening, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat Wouw Producties die bevoegdheid niet heeft.

Artikel 11: Opschorting en ontbinding 

1. Wouw Producties is bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst

geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is    vereist indien:

a. de Opdrachtgever in verzuim verkeert terzake de nakoming van zijn verplichtingen;

b. de Opdrachtgever in verzuim is de Bedrijfsfilm in ontvangst te nemen;

c. na het sluiten van de overeenkomst Wouw Producties ter kennis  gekomen omstandigheden hem goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat de Opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is terwijl Opdrachtgever op verzoek van Wouw Producties geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst;

d. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag daartoe wordt ingediend;

e. Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of de WSNP op hem van toepassing wordt;

f. Opdrachtgever niet meer beschikkingsbevoegdheid is over zijn vermogen of delen daarvan, of indien op zijn vermogensbestanddelen beslag wordt gelegd.

2. Door de ontbinding worden de vorderingen van Wouw Producties onmiddellijk opeisbaar. Wouw Producties is alsdan bevoegd om alle reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te factureren. De Opdrachtgever is tevens aansprakelijk voor de door Wouw Producties geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.

Artikel 12: Intellectuele eigendom en eigendomsvoorbehoud

1. De intellectuele eigendomsrechten op de Bedrijfsfilm ontwikkeld door Wouw Producties berusten bij Wouw Producties. Wouw Producties kan besluiten de intellectuele eigendomsrechten over te dragen aan Opdrachtgever of ten aanzien daarvan een licentie te verlenen, één en ander op voorwaarden van Wouw Producties. Zolang niet alle door Wouw Producties verzonden en op grond van de overeenkomst nog te verzenden nota’s volledig zijn voldaan, zal voormelde overdracht of licentieverlening niet plaatsvinden.

2. De Opdrachtgever vrijwaart Wouw Producties tegen eventuele aanspraken van derden

en de overheid wegens (gestelde) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of strijdigheid met vigerende regelgeving ten gevolge van een door Wouw Producties ten behoeve van Opdrachtgever vervaardigde Bedrijfsfilm op grond van de overeenkomst.

3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om indien de intellectuele eigendomsrechten niet zijn overgedragen of indien aan de Opdrachtgever geen licentie is verleend, dan wel indien de Opdrachtgever zich niet aan de licentievoorwaarden houdt, zonder uitdrukkelijke toestemming van Wouw Producties geleverde of vervaardigde werken, zoals de Bedrijfsfilm, te vermenigvuldigen, te bewerken, openbaar te maken, in het openbaar te vertonen, uit te zenden en of te publiceren dan wel te tonen op websites of aan derden te verstrekken.

4. Wouw Producties behoudt nadrukkelijk de eigendom van eventueel geleverde zaken voor, totdat de Opdrachtgever aan alle verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.

5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever verplicht Wouw Producties hiervan onverwijld op de hoogte te stellen en aan de derde bekend te maken dat sprake is van eigendomsvoorbehoud.

Artikel 13: Privacy

Wouw Producties leeft de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na en beschikt te dien einde over een privacyreglement dat op zijn website wordt gepubliceerd. wouwproducties.nl/privacybeleid

Artikel 14:​ Toepasselijk recht​

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten, Wenen 11 april 1980, Trb. 1981, 184 en 1986, 61) is, voorzover relevant, op deze overeenkomst niet van toepassing.

Artikel 15:​ Geschillen​

1. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst, zoals bijv., zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden en onverschuldigde betalingen, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Oost-Brabant,  behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.

Download de algemene voorwaarden van Wouw Productie via deze link:

Algemene voorwaarden Wouw Producties 2019.1
Algemene voorwaarden Wouw Producties (oude versie, tot dec 2019)